Principal Investigator

 

 

Limin.png

  Prof. Min Li (M.D. & Ph.D.)


  Director of Mr. and Mrs. Ko Chi Ming Centre for Parkinson's Disease Research
  Program Director of BCM & BSc. BIOMED, Teaching & Research Division

  Associate Director of Clinical Division

  Chinese Medicine, Neurodegenerative Diseases, Cardiovascular Diseases,

  Pharmacology, and Randomized Controlled Clinical Trials

  E-mail: limin@hkbu.edu.hk
Research Assistant Professors


durairajan.png  Dr. Siva Sundara Kumar Durairajan (Ph.D.)

 

  Research Assistant Professor

  Neurodegenerative diseases, Molecular Pharmacology,

  Autophagy & Lysosome Regulation, Neuroprotection, and Chinese Medicine

  Email: dsskumar@hkbu.edu.hk

           


           


                        

songjuxian.png

  Dr. Ju-Xian Song (Ph.D.)

 

  Research Assistant Professor  

  Neurodegenerative Diseases, Autophagy & Lysosome Regulation, Neuroprotection,

  Molecular Pharmacology, and Chinese Medicine

  E-mail: s189721@hkbu.edu.hk


 Post Doctoral Fellows

chuangbinyang.png


  Dr. Chuan-Bin Yang (Ph.D.)


  Post Doctoral Fellow

  Autophagy Regulation, Neuroprotection, Molecular Pharmacology, and Chinese Medicine

  E-mail: yangchb@hkbu.edu.hk


 


jing-yi-liu.jpg


  Dr. Jing-Yi Liu (Ph.D.)


  Post Doctoral Fellow

  TCM pharmacology; Diabetes and Alzheimer's Disease; Pharmacokinetic study and quality evaluation of TCM.

  E-mail: liujingyi@hkbu.edu.hk


 liangfengliu.png  Dr. Liang-Feng Liu (Ph.D.)


  Post Doctoral Fellow

  Autophagy Regulation, Neurodegenerative Diseases, Neuroprotection, and Chinese Medicine

  E-mail: liongphone@gmail.com


 

Ph.D. Studentsmalampati.jpg


  Mr. Sandeep Malampati


  Ph.D. Student

  Neurodegenerative diseases, Neuroprotection, and Pharmacology

  E-mail: deepu.pharma08@gmail.com
MPhil. Studentszi_ying_wang.jpg

  Ms. Zi-Ying Wang


  MPhil. Student

  Autophagy & Lysosome Regulation, Molecular Pharmacology, and Chinese Medicine

  Email: wangziying.12@163.com


Research Staffiyaswamy.png


  Dr. Ashock Iyaswamy (Ph.D.)


  Senior Research Assistant

  Neurodegenerative diseases, Molecular Pharmacology, and Chinese Medicine

  E-mail: ashokenviro@gmail.com
ananth_pharma.jpeg  Dr. Ananth Pharma (Ph.D.)


  Senior Research Assistant

  Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Molecular Pharmacology

  E-mail: ananth@hkbu.edu.hk

sravan.jpg


  Mr. Sravan Godalakrishna


  Research Assistant

  Neurodegenerative diseases, Neuroprotection, and Molecular Pharmacology

  E-mail: sravangs@gmail.com 


yingyuhuang.jpg


  Ms. Ying-Yu Huang


  Research Assistant

  Neurodegenerative diseases, Neuroprotection, and Chinese Medicine Quality Control

  E-mail: wongwingyu@hotmail.com


mei_xiang_li.jpg

  Ms. Mei-Xiang Li


  Research Assistant

  Neurodegenerative diseases, Drosophila mode, Neuroprotection

  E-mail: limeixiang@hkbu.edu.hk
Previous Lab Members


Prof. Fu-Long Liao

Prof. Dong Han

Dr. Chi-Ho Chung

Dr. Ming-Qi Zhao

Dr. Chi Zhao

Dr. Li-Xia Xie

Dr. Wan-Fung Kum

Dr. Jia-Hong Lu

Dr. Xing Yu

Mr. Wai-Leuk Fong

Ms. Yan Wang

Mr. Sui-Cheung Man

Mr. Yuan-Chi Lam

Ms. Yin-Shuai Zhang

Mr. Wen-Bin Shang

Dr. Ka Kit Chua, Tony

Dr. Tao-Hua Lan

Dr. Lei-Lei Chen

Dr. Rambabu Reddi

Ms. Yu Zeng

Ms. Zhong Nan WuCopyright ©2013 - 2015 Mr. and Mrs. Ko Chi Ming Centre for Parkinson’s Disease Research